1
Voertuig
2
Schade
3
Aanvrager
Bestellen

ALGEMENE VOORWAARDEN SchadeSupport.NL

 

Artikel 1.             Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

SchadeSupport.nl, onderdeel van P&N Consulting, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54921511.

Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en daarmee partij is bij de overeenkomst. Dit kan zijn de gedupeerde zelf, maar ook diens gemachtigden of belangenbehartiger zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, assurantietussenpersonen, volmacht-verzekeraars en schadeherstelbedrijven.

Overeenkomst:

De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever zal uitvoeren.

Opdracht:

Een verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten of vervaardigen van zaken al dan niet het mondeling adviseren alsmede alle (rechts)handeling die noodzakelijk zijn ten uitvoering van die opdracht. Deze ontstaat  nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht.

Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden die met dien verstanden zijn verricht, met het oogmerk op het tot stand brengen van de door opdrachtgever gegeven opdracht, alsmede het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, al dan niet op diens verzoek in deze.

Derden:

Degene die in opdracht van opdrachtgever of opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk dienen uit te voeren of hebben uitgevoerd, alsmede samenwerkende partijen van opdrachtnemer.

Schriftelijk:

Zolang de identiteit van de afzender voldoende vastgesteld kan worden, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail als schriftelijk beschouwd. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 2.             Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan SchadeSupport.nl verstrekte of te verstrekken opdrachten, alsmede alle werkzaamheden, al dan niet schriftelijk overeengekomen, verricht ten behoeve van de opdracht. Evenals op onderhandelingen over opdrachten, of die tot stand komen of niet.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.

De toepassing van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer op de opdracht van toepassing zijn verklaard.   

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3.             Wijziging van deze algemene voorwaarden

De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen

Artikel 4.             Overeenkomst

De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle opdrachten van de opdrachtgever aan SchadeSupport.nl en door aanvaarding door SchadeSupport.nl.

Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van deze voorwaarden.

Zo nodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt SchadeSupport.nl wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.  

Artikel 5.             Opdrachten

De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken.

De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, althans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering de opdracht.

Onder opdracht worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: het maken van autoschade-calculaties (taxatie’s) op zichtbare schade aan de hand van de aangeleverde foto’s en indien nodig adviezen, ondersteuning en hulp bij schadebehandeling, die vervolgens naar de opdrachtgever worden gestuurd die deze gegevens kan gebruiken voor het verhalen van de schade bij evt. de verzekeringsmaatschappij of een partij die dit uit wil keren.

Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gebruikelijke doel bepalend, gelet op de aard van de opdracht.

Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchadeSupport.nl mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij SchadeSupport.nl - gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.

SchadeSupport.nl is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdracht vergaarde gegevens, evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. SchadeSupport.nl is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken of is voltooid.

Opdrachtnemer is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, indien die volledig overeenkomen met de inhoud van het originele, door en bij opdrachtnemer bewaarde of opgeslagen document. 

Artikel 6.             Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal de aanvaarde opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De aan opdrachtnemer verbonden deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 7.             Deskundigen

Indien nodig staat het opdrachtnemer vrij zich – na overleg met de opdrachtgever – bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8.             Gegevens van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen

De opdrachtgever is verplicht vooraf aan opdrachtnemer betalingsachterstand(en) aan de verzekeringsmaatschappij van opdrachtgever te melden.

Voor zover opdrachtnemer, haar medewerkers of derden schade lijden als gevolg van het niet nakomen van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht de schade te vergoeden en opdrachtnemer zo nodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 9.             Beëindiging van de opdracht  

De opdracht eindigt zodra deze naar het oordeel van SchadeSupport.nl de eindstatus heeft bereikt.

De eindstatus is bereikt zodra het schaderapport is verstuurd naar de opdrachtgever.

Het staat opdrachtnemer vrij de opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal opdrachtnemer– naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen.

Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt,  indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of  indien opdrachtnemer op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente- een redelijk loon verschuldigd en is hij gehouden de door opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.   

Artikel 10.           Facturering en betaling

Alle nota’s van opdrachtnemer, worden direct na het afronden van de applicatie op SchadeSupport.nl afgerekend via een ingebouwd digitaal banksysteem. SchadeSupport.nl zal de eind nota bij of zo snel mogelijk na indiening van haar rapport aan de opdrachtgever doen toekomen. Indien het voor opdrachtgevers zijn die in het klantenbestand staan van SchadeSupport.nl kan dit, als dit zo is afgesproken, op een verzamelfactuur/eind nota zo snel mogelijk doen toekomen.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door opdrachtnemer aan te wijzen rekening of op andere door opdrachtnemer aan te geven wijze.

Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 200,--.  

Artikel 11.           Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SchadeSupport.nl voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever aan vergoeding heeft betaald en/of verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, mits deze te wijten is aan bewuste nalatigheid van opdrachtnemer.

SchadeSupport.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig zijn van de opdrachtgever of van derden.

SchadeSupport.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren het gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

De aansprakelijkheid van SchadeSupport.nl is beperkt tot schade aan personen en zaken, met uitzondering van schade aan ondergeschikten of zaken van de opdrachtgever. Voor zuivere vermogensschade, gevolgschade of indirecte schade is SchadeSupport.nl nimmer aansprakelijk.

Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk twee maanden na leveringsdatum bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding.

Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

SchadeSupport.nl heeft tot doel onafhankelijk de eigenaar van de auto te helpen aan een officieel schaderapport.

SchadeSupport.nl heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever en zal de aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren om de door opdrachtgever geleden schade te calculeren. SchadeSupport.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien schades niet of niet volledig door de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtgever, verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of de tegenpartij zelf worden vergoed. De opdrachtgever vrijwaart SchadeSupport.nl dan ook van dergelijke claims.

 De opdrachtgever erkent dat hij voorafgaande aan het verstrekken van de opdracht kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van SchadeSupport.nl en deze heeft geaccepteerd door middel van het aangeven van een vinkje op het elektronisch schade melden formulier.

Indien SchadeSupport.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan kan de opdrachtgever SchadeSupport.nl aansprakelijkheid stellen voor de maximaal onder de aansprakelijkheidspolis geboden polisdekking en vrijwaart SchadeSupport.nl voor alle andere of hogere claims die niet onder deze polisdekking vallen, dan wel claims die de maximeringen in deze polis te boven gaan.

Indien SchadeSupport.nl in verband met de uitvoering van de opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de opdrachtgever gehouden SchadeSupport.nl ter zake daarvan te vrijwaren.

Iedere rechtsvordering tegen SchadeSupport.nl vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor SchadeSupport.nl aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Als opdrachtgever wordt aangemerkt de (rechts-)persoon die op het voorblad van het schaderapport staat vermeld en heeft zorggedragen voor betaling van de factuur. SchadeSupport.nl is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door SchadeSupport.nl en opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van SchadeSupport.nl. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, welke wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een juiste uitvoering van de keuring, aanvaardt SchadeSupport.nl uitsluitend aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever voor rechtstreekse schade op de gekeurde punten en voor zover geen wettelijke verplichtingen van de leverancier van toepassing zijn. SchadeSupport.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, noch voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat SchadeSupport.nl gebreken tijdens de keuring niet heeft opgemerkt doordat opdrachtgever of derden informatie van het gekeurde object hebben verzwegen of onjuist verstrekt. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de herstelkosten. SchadeSupport.nl behoudt zich het recht voor om de ouderdom en staat van het object te betrekken bij vaststelling van de hoogte van deze herstelkosten.  

Exoneratiebeding voor schades bedongen in dit artikel gelden ook voor ondergeschikten, derden en/of werknemers van opdrachtnemer.

Artikel 12.           Toepasselijk recht en geschillen

Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over, alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten, alsmede bij deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten een beroep op de rechter doen.

De nietigheid of vernietiging van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zal nimmer ten gevolge hebben dat deze algemene voorwaarden in diens geheel nietig of vernietigbaar is.

Artikel 13.

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Algemene voorwaarden SchadeSupport.nl 2016”.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten die op of na 1 december 2016 tot stand zijn gekomen dan wel op onderhandelingen over de totstandkoming van opdrachten die op of na 1 december 2016 zijn begonnen.